المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فەلسەفەی مردن لە رومانی موسيقای مەرگی ناوەختە :سابیر رەشیداحلام دنخا
, Tue, 06 Oct 2009 00:58:01 +0200
فەلسەفەی مردن لە رومانی موسيقای مەرگی ناوەختە :سابیر رەشید
http://salahjalal.kurdblogger.com/uploads/t/tekosharkalaed/45993.jpg
فة‌لسة‌فة‌ي مردن

لة‌رِؤماني مؤسيقاي مة‌رطي ناوة‌ختة‌دا

سابير رة شيد

رؤمان بة‌هؤي زة‌مينة‌و رة‌هة‌ند وبوار مة‌وداي دة‌ربرِين وبة‌رفراواني نوسينيية‌وة‌ دة‌رفة‌تي زياتر دة‌داتة‌ نووسة‌ر تا يادطاري وخة‌ون وخة‌يالَ وجيهانبيني وشيَواز و فة‌لسة‌فة‌ي نوسينة‌كة‌ي رابطة‌ية‌نيَت و ئة‌مة‌ش نوسة‌ريَك لة‌طة‌لَ ية‌كيَكي ديكة‌ جياوازي هة‌ية‌ وسة‌ركة‌وتنة‌كة‌ش لة‌وة‌داية‌ تاضة‌ند دة‌توانيَت جيَطاي خؤي لاي خويَنة‌ر –رة‌خنة‌طر –وة‌رطر بكاتة‌وة‌ و بة‌‌ضيذ و سة‌ليقة‌ية‌كي بيَهاوتاوة‌ خؤي بخاتة‌ ناودلَي وة‌رطري دة‌قة‌كة‌ ،واتة‌ هة‌موو نووسينيَك مة‌بة‌ست وجيهانبيني وفة‌لسة‌فة‌ي خؤي هة‌ية‌ ،بة‌لآم طة‌ياندن ودة ربرِيني ثيَويستي بة‌دة‌ست رِة‌نطيني وضنيني هونة‌ري وكارامة‌يي نوسة‌ري رؤمانة‌كة‌وة‌ هة‌ية‌..جاران رؤماني كوردي ئة‌طة‌ر هة‌شبووبيَت شيَوة ‌هة‌قاية‌تخوازية‌كة‌ي بة‌سة‌ردا زالَ بووبوو وبة‌ئاساني وة‌ردة‌طيرا ودة‌خويَنراية‌وة‌ لة‌بيريش دة‌كرا،بة‌لآم ئيَستا كة‌بة‌تايبة‌تي دواي رِاثةرِين نووسيني رؤماني كوردي توانيوية‌تي خؤي لة‌سة‌رة‌تاكاني نووسيني رؤماني كوردي وشيَوة‌ هة‌قاية‌تخوانية‌كة‌ي جيابكاتة‌وة‌ بة‌لَطة‌شم ئة‌م ضة‌ند رؤمانة‌ هونة‌ريية‌ية‌ كة‌ لة‌م سالآنة‌ي دوايي نووسراون وة‌ك رؤمانة‌كاني عة‌بدولَلاسة‌راج ومحة‌مة‌د موكري وكاكة‌ مة‌م بؤتاني وبة‌ختيار عة‌لي وشيَرزاد حة‌سة‌ن وسة‌لآح عومة‌ر وجة‌بارجة‌مال غة‌ريب وحة‌كيم عة‌بدولَلاكاكة‌ وة‌يس وكاروان عة‌بدولَلاو كاروان عومة‌ر وكاكة‌ سور وةهيوا قادر وحة‌مة‌كة‌ريم عارف ودة‌يان رؤماني ديكة‌ كة‌رة‌نطة‌ هة‌مويانم لة‌بير نة‌بيَت..ئة‌م رؤمانة‌ش ية‌كيَكة‌ لة‌م رؤمانة‌ نويَيانة‌ي كة‌ (سة‌لآح جة‌لال)لة‌سالَي 1997ضاثي كردووة‌،رؤماننووس هة‌ولَي داوة بة‌هؤي دووكة‌ساية‌تي سة‌رة‌كي رؤمانة‌ كة‌ية‌وة‌ كة‌ئة‌وانيش (شالَ سثي وشالَ سة‌وز)ن ئة‌واني ديكة‌ش كةسايةتي ناسة‌رة‌كي رؤمانة‌كة‌ن وكة‌م تازؤر بة‌شدارن لة‌دة‌رخستني فة‌لسة‌فة‌ي مردن و كة‌ رؤماننوس مة‌بة‌ستية‌تي رؤماننوس مة‌بة‌ستية‌تي لة‌م رؤمانة‌دا دة‌ري بخات يانيش بؤية‌كة‌مجاربيخاتة‌ ناوكلَيَشة‌ي رؤمانة‌وة‌...كةسايةتية‌كاني ديكة‌ش لة‌دة‌وري ئة‌م دوو كةسيَتية ‌سة‌رة‌كية‌ دة‌خوليَنة‌وة‌و زة‌مينة‌ي طيَرانة‌وة‌ي ضيرؤك بيَذ بؤ طيَرانة‌وة‌ي روداوة ‌مة‌رط ئاميَزة‌كان زياتر خؤش دة‌كة‌ن كة‌ ضيرؤك بيَذة‌كة‌ لة‌م رؤمانة‌دا رؤماننوس خؤية‌تي وتيَكة‌لَي كة‌ساية‌تية‌كان دة‌بيَت و بة‌زماني ئة‌وانيش رووداوة‌كان ‌دة‌ضنيَ ودة‌طيَريَتة‌وة‌ وضة‌ندان ضيرؤكي جياجياش بة‌هؤي ئة‌ودوو كة‌ساية‌تية ‌ سة‌رة‌كيية‌و كة‌ساية‌تية ‌ناسة‌رة‌كية‌كاني ديكة‌ش كة‌بة‌هؤي ئة‌وانة‌وة‌ دة‌جولَيَنة‌وة‌ دروست دة‌بن بيَجطة‌ لة‌ شالَ سة‌وز و شالَ سثي كة‌ساية‌تيةكاني ديكة‌ بريتين لة‌ :- خة‌ليفة‌خدر يا خة‌ليفة‌ كة لة‌كؤتايي لاثة‌رة ‌(25) بة‌ديار دة‌كة‌ويَ كة‌ هة‌رشالَ سة‌وز خؤية‌تي ،ئاراس،نياز،شة‌ونم،ميمكة‌مرية‌م،ناسكؤلَ،مامة‌قالة

‌و،شيَرزادي بازرطان ،مام مة‌حمود ،فة‌رهاد ،عة‌ولي جة‌راح ،خاتة‌ شيَت ،حة‌مة‌ي بيَ طؤرِ ،ئة‌مة‌وضة‌ندان كاراكتة‌ري ديكة‌ لة‌بونيادي طيَرانة‌وة ‌دائامادة‌ن بيَ ئة‌وة‌ي ناويان بيَت..ئة‌وكة‌ساية‌تيانة‌ش ضة‌ندان ضيرؤكي جياواز دة‌خة‌نة‌ ناو بونيادي سة‌رة‌كي طيَرانة‌وة‌كة‌و بة‌شدارن لة‌طيَرانة‌وة‌ي ضيرؤك بيَذ كة لة‌ بنة‌رة‌تدا طيَرانة‌وة‌ي ذياني مة‌رطاوي طؤرستانيَكة‌ يا دة‌ربريني فة‌لسة‌فة‌ي مردنة‌ و بة‌هؤي هة‌ردوو كة‌ساية‌تي سة‌رة‌كي رؤمانة‌كة‌ كة‌ شالَ سة‌وز و شالَ سثين بنياد نراوة‌ ،ضيرؤكة‌كانيش ئة‌طة‌رضي هة‌نديَكيان بة‌زؤر و زؤرداريية‌وة‌ خراونة‌تة‌ ناو ناوة‌خني طيَرِانة‌وة‌ي ضيرؤك بيَذة‌وة وئة‌طة‌رضي ئة‌وانيش هة‌مان ئة‌م مؤسيقاي مة‌رطة‌ نؤش دة‌كة‌ن وهة‌مان ئاوازي مة‌رط دة‌نؤشن ،بة‌لآم لة‌طة‌لَ ئة‌مة‌ش دا توانيويانة‌ ية‌كيَتيية‌كي طيَرِانة‌وة‌ يا ية‌كيَتي بابة‌ت رابطة‌ية‌نن و لةطةلأ ئةمةشدا روَمانةكة ئةوةندة خةماوية و ئة‌وة‌ندة بارطراوي مة‌رط كراوة‌ خويَنة‌ر تا تة‌واوي دة‌كات تيَكة‌لَ بة‌ذاني مردن دة‌بيَت ودة‌بيَتة‌ كارة‌كتة‌ريَكي ديكة‌ لة‌ناو ئة‌م طؤرِستانة‌و ئة‌م ضيرؤكة ‌مردن ئاميَزانة‌ي نووسة‌ر يان هيض نة‌بيَت كارة‌ ساتي ديكة‌ي هاوشيَوة‌ي وة‌بيرديَننة‌وة‌..ئة‌م ضيرؤكانة‌ي لة‌م رؤمانة‌دا دة‌خويَنريَنة‌وة‌ ئة‌مانةن:-ضيرؤكي شالَ سة‌وزو شالَ سثي وئة‌م رِوداوانة‌ي شالَ سثي بة‌دة‌م خة‌ليفة‌ شالَ سة‌وزو ئة‌وانيش كة‌ خؤي ديتبوني دة‌يان طيَريَتة‌وة‌ لة‌ناو ية‌كة‌ية‌كي طيَرِانة‌وة‌ي رؤمانة‌كة‌ كة‌لة‌ بنةرِة‌تدا طيرِانة‌وة‌ية بة‌هؤي دوو كاراكتة‌ري سة‌رة‌كي ئة‌و دوو شالَ لة‌بة‌رانة‌ بة‌زماني طيَرِانة‌وة‌ي ضيرؤك بيَذ كة ‌ئاطادارة‌ بة‌هة‌موو شتيَك بة‌لآم وردة ‌وردة‌ بة‌هؤ كة‌ساية‌تية ناسة‌رة‌كيية‌كاني ديكة‌شي دة‌يان طيَرِيَتة‌وة‌ بة‌تيَكة‌لَكردني خة‌ون و‌ راستي يان خة‌يالَ و واقيعي شالَ سة‌وزيانيش داية‌لؤطي بة‌ردة‌وامي نيَوان شالَ سة‌وزو شالَ سثي.

كة‌هة‌موو جاران بة‌خة‌يالَ دة‌فرِي و دة‌طةرِيَتة‌وة سة‌رتة‌ختة‌ بة‌ندة‌كة‌ يان ثياسة‌ية‌ك بة‌ناو طؤرِستاندا دة‌كات يالة‌دنياي فة‌ساد رِادة‌ميَنيَ ،ئة‌مة ‌وخة‌يالَي ئة‌وة‌و ثاشان دة‌طةرِيَتة‌وة‌ دؤخي مردن ،هة‌ر بؤنمونة‌ برِوانة‌لاثةرِة‌ (10)ي رؤمانة‌كة‌ .

زؤربة‌ي ضيرؤكة‌كاني ديكة‌يش لة‌سة‌ر زماني شالَ سة‌وز يان بة‌هؤي ئة‌وة‌وة دة‌طيَرِدريَتة‌وة‌ بؤنمونة‌ ضيرؤكي لة‌سيَدارة‌ داني لاويَكي هة‌ذدة‌ سالآن كة‌ خة‌ليفة‌ واتة‌ شالَ سة‌وز باسي دة‌كات و روداوة‌كة‌ بة‌دة‌م ئة‌و دة‌طيَرِدريَتة‌وة بؤثرسة‌كة‌ي دة‌ضيَ- ل15‌

ضيرؤكي شة‌ش مانط ثيَش مة‌رطي ئاراس لة‌كاتيَك دا كة‌بؤخويَندن دة‌ضوو بؤثايتة‌خت ضيرؤكة‌كة‌ش بريتية‌ لة‌ضيرؤكي خؤشة‌ويستي ئاراس و نياز لة‌طة‌لَ ثيَكة‌وة‌ بة‌ستانة‌وة‌ي بة‌ضيرؤكي نياز و شة‌ونم كة‌ثيَكة‌وة‌ لة‌بغدا دة‌يانخويَند تاضيرؤكي شة‌هيد بوني ئاراس تة‌واو دة‌بيَت .. ل22-23. ضيرؤكي طةرِانة‌وة‌ بؤ ميَذوو و طيَرانة‌وة‌ي شةرِي بة‌ردة‌ركي سة‌راي سليَماني ل26.

ضيرؤكي ئة‌نفالي كوردستان وطيَرِانة‌وة‌ي مة‌رطي تراذيدي وضنيني لة‌طة‌لَ طيَرِانة‌وة‌ي رووداوة‌ مة‌رط ئاميَز و جة‌رط برِة‌كاني ديكة ،بة‌لآم ئة‌م زامة‌ ئة‌وة‌ندة‌ بة‌سؤية‌ بؤ فة‌لسة‌فة‌ي مردني ناو رؤمانة‌كة‌ و ديمة‌ني تراذيدي مرؤظي كورد ثرِ بة‌ثيَستي خؤية‌تي و ديمة‌نة‌كان وة‌ك شاشة‌ية‌كي سينة‌مايي دة‌خرينة‌ ثيش ضاوان :-

(شالَ سة‌وز لة‌ذيَر ثة‌ردة‌ خويَناويية‌كة‌وة سة‌يري ئة‌و زة‌ماوة‌ندة‌ي دة‌كرد لة‌ ضة‌قؤي شؤفلَة‌كانة‌وة‌ تة‌رمي هة‌زارلاوي بة‌رضاو دةكة‌وت سة‌يري دة‌كرد ضؤن زة‌ويية‌كة‌يان دة‌درِي وليَذنة‌ية‌ك تة‌رميان تيَدة‌خست ئة‌وسا دايان دة‌ثؤشيية‌وة‌ ضوار جيَطة‌يان هة‌لَكة‌ند هة‌رية‌كة‌ي كة‌ندة‌لآنيَكي طة‌ورة‌و فراوان زيندوو و مردوويان تيَ دة‌كردو ذن وثياو بة‌ضاوي بة‌ستراوة‌وة‌ لة‌طة‌لَ تة‌ث وتؤزي سة‌رطرتنياندا هاوار و قريشكة‌ يان بة‌رز دة‌بوةوة‌ هة‌ناسة‌ي ئاطراوي بة‌جة‌ستة‌ي شارة‌كة‌دا دهات كفن ثؤش ضاوي قوضاند قريشكاندني و رووي كردة‌ ئاسمان :خواية‌ ضاوت بكة‌رة‌وة‌ برِواناكة‌م خة‌وت ليَ كة‌وتبيَت هة‌ستة‌ سة‌يري درِندة‌كاني سة‌ر زة‌وي بكة‌ فريشتة‌ كاني تؤش دة‌خة‌نة‌ ضالَة‌وة‌ خواية‌ خواية‌ .. ل26-27

ضيرؤكي ميمكة‌ مرية‌م كة‌سيَ كاتذميَريَك لة‌خؤ دة‌ضيَ و كة ‌بة‌ئاطاديَتة‌وة‌ لة‌نيَوكارة‌ساتي شارة‌كة‌دا خؤي دة‌دؤزيَتة‌وة‌ ل36 ،ضيرؤكي ئة‌م سيَ تة‌رمة‌ي كة‌ لة‌طؤرِ دة‌نريَن كة‌لة‌سة‌ر زماني طؤرِ هة‌لَكة‌ نيَكة‌وة‌ دة‌طيَرِدريَتة‌وة‌ دة‌لَيَ:

(ئة‌مة‌ مة‌سة‌لة‌ية‌كي دوورة‌ ئة‌م مالَة‌ سيَ مانط بوو هاتبوونة‌ ئة‌م شارة‌ ناوي خؤيان طؤرِي بوو ذنة‌كة‌ بة‌ سوعاد و كضة‌كة‌ بة‌ شة‌هلا و ميَردة‌كة‌شي بة‌ سة‌عيد ، سيَ سالَ بوو ئة‌م شارة‌يان جيَ هيَشتبوو ئيترثيَيان زانين وكوذران ... ذنة‌كة‌يان كضي قالة‌ئاوس بوو ميَردة‌كة‌شي ئة‌حة‌ ضة‌قؤ لة‌طةرِة‌كي ئيَمة‌ بوون خانووية‌كة‌ي سة‌ربة‌خؤيان طرتبوو قة‌مة‌رة‌ية‌كيان هة‌بوو ئيَواران ئة‌فسة‌ري رِذيَميان بة‌بة‌رطي كوردية‌وة‌ دة‌خستة‌ ناوي بة‌دة‌رطاي طة‌راجيدا بؤ ذورة‌وة‌ لة‌م دوايية‌دا دة‌ركيان ثيَ كردن .. بيري ئة‌و شة‌وة‌ي هاتة‌وة‌ كة‌لة‌سة‌رباني خؤيانة‌وة‌ لة‌ثة‌نجة‌رة‌كة‌ي دةرِوانين ئة‌حة‌ لة‌سة‌ر قة‌رة‌ويَلَة‌ية‌ك راكشابوو لة‌ثر كضة‌كة‌ي هاتة‌ ذوورة‌وة‌ لة‌بة‌ر شة‌وقي طلَؤثة‌كة‌دا دة‌بريسكاية‌وة‌ قذة‌ جوانة‌كاني بة‌سة‌ر شانيدا ثة‌رش ببونة‌وة‌ بالآبة‌رزة‌كة‌يان نيشانة‌ دة‌كرد باوكة‌ ليَي رِواني و بانطي كرد كضة‌ ضووة‌لاي لة‌ثا لَية‌وة‌ قاضي راكيَشا .. تاد ل42-43

شيَروان كة‌ شؤرِش طيَرِيَكي ئازاية‌ نهيَني ئة‌م مالَة‌ غة‌وارة‌ دة‌زانيَ ودة‌كة‌ونة‌ ذيَرضاوديَريية‌وة‌ . طؤرِ هة‌لَ كة‌ن بة‌ضاوي خؤي لة‌بة‌ر ثة‌نجة‌رة‌ كراوة‌كة‌وة‌ بة‌درِة‌وشتي ئة‌و خيَزانة‌ دة‌بينيَ... ل44

ضيرؤكي نياز وئاراس كة‌لة‌ثيَشتر دا رؤماننوس باسي خؤشة‌ويستي كردوون ئة‌مجارة‌ ضيرؤكة‌كة‌ تة‌واو دة‌كات كة‌نياز فيَلَ لة‌ئاراس دة‌كات ودة‌ستي لة‌طة‌لَ شيَرزادي بازرطان تيَكة‌لَ دة‌كات ولة‌طة‌لَ نيازدا دة‌طاتة‌ مة‌رامي تايبة‌تي خؤي .. ل45

دواي ئة‌وة‌ش دة‌طاتة‌ طيَرِانة‌وة‌ي دواي سيَ مانط كوذراني ئاراس كة‌ شيَرزاد دة‌دريَتة‌ بة‌رطولة‌ ونيازيش ثاش هة‌فتة‌ية‌ك وون دة‌بيَت.. ل47.

ضيرؤكي بة‌نديخانة‌ يا زينداني مام مة‌حمود وفة‌رهاد كة‌ فة‌رهاد خؤي مردن هة‌لَدة‌بذيَريَت و مام مة‌حمود طويَي لة‌رِيَذنة‌ية‌ك طولة‌ بوو دواي بؤي دة‌ردة‌كة‌ويَ كة‌ فة‌رهاد كوذراوة‌ ،بة‌تيَكة‌لَ كردن لة‌ طة‌لَ ضيرؤكي دوولاوة‌ كوذراوة‌كة‌ كة‌فة‌رهاد دة‌ضيَتة‌وة‌ جيَي ية‌كيَكيان لة‌زيندان ئينجاش بة‌ستنة‌وة‌ي بة‌ ضيرؤكي عة‌ولة‌ي جةرِاح..56-57-58

قسة‌كردني شالَ سة‌وز لة‌طة‌لَ طؤرِيَك ئينجا ضيرؤكي مردووة‌ كة‌ دة‌طيَرِدريَتة‌وة‌ كة‌ضؤن مردووة‌..ل62-63

ضيرؤكي ميمكة‌ مرية‌م كة‌ شالَ سة‌وز ليَي دة‌ثرسيَ بؤضي مالَة‌كة‌يان مؤركراوة‌ ئة‌ويش ضيرؤكة‌كة‌ي بؤ دة‌طيَرِيَتة‌وة‌ ، ضيرؤكة‌كة‌ش ئة‌مة‌ية‌ كة‌ سيَ جاسوس و ئة‌فسة‌ريَك دة‌كوذريَن و‌بة‌سة‌ر شيَرواندا ساغ دة‌بيَتة‌وة‌ ضيرؤكي دووة‌ميش كة ‌هة‌ر تة‌واو كة‌ري ئة‌م ضيرؤكة‌ية‌ ئة‌ويش طيَرِانة‌وة‌ي ميمكة‌ مرية‌م بؤ ضيرؤكي خولة‌ عة‌رة‌بانضي .. ل64-65-66

ضيرؤكي حة‌مة‌ي بيَطؤري بة‌تيَزاب سووتاو كة‌(س) ئة‌فسة‌ر ناو دة‌كوذريَ ولة‌ حة‌مة‌ دة‌دة‌ن وئة‌ويش ئيعتراف ناكاو دة‌يخة‌نة‌ ناو تيزابة‌وة‌، لة‌طة‌لَ طيَرِانة‌وة‌ي شيَت بووني دايكي حة‌مة ‌كة ‌ناوي (خاتة‌ شيَت)ة‌وئة‌ويش باس لة‌ بيَطؤري وكوذراني حة‌مة‌ي كورِي دة‌كا.. ل76.

ديارة‌ ئة‌م ضيرؤكانة‌شن كة‌لة‌رؤمانة‌كة‌دا ضنراون هيضيان لة‌فة‌لسة‌فة‌ي مردن بة‌دوورنين كة‌رؤماننوس ويستوية‌تي بة‌هؤي ئة‌م ضيرؤك بيَذيية‌وة‌ مؤسيقاي مة‌رطي ناوة‌ختة‌ بذة‌نيَ يا سيمفؤنياكاني مردن عة‌زف بكات كة‌هة‌موو ضيرؤكة‌كان بارطاوي كراوي مة‌رطن وتراذيدياية‌كي ثرِلة‌حة‌سرة‌تي مرؤظاية‌تييان لة‌طة‌لَ خؤدا هة‌لَطرتووة‌ ئة‌طة‌رضي زة‌مة‌ني رؤمانة‌كة‌ لة‌دوو شة‌و و رِؤذيَك تيَثةرِ ناكات بة‌لآم لة‌طة‌لَ ئة‌مة‌ش زة‌مة‌ني دة‌رة‌وة‌ي رؤمانة‌كة‌ لة‌وة‌ش تيَثةرِ دة‌كات كة‌ هة‌نديَ جار دة‌طاتة‌(30)سالَ وتا (70)سالَيش كة‌دة‌طةرِيَتة‌وة‌ بؤدة‌رة‌وة‌ي زة‌مة‌ني سة‌رة‌كي ودة‌ستنيشان كراوي رؤمانة‌كة‌ كة‌(24)كاتذميَرة‌ ئة‌و بيست وضواركاتذميَرة‌ي شالَ سثي لاساي خة‌ونة ‌رِاستية‌كاني شالَ سة‌وز دة‌كاتة‌وة‌ ..فة‌لسة‌فة‌ي شالَ سة‌وز بؤجيهان ئة‌وة‌ية‌ كة‌ جيهان لة‌ذيَرقاضي زؤردارداية‌.

خاك وخؤلَ سوور بوي خويَناوة، ثانتايي مردن و ذيان زؤر بوون وضارة‌سة‌ر ناكريَت ...تاجة‌نطي خة‌يالَي شالَ سة‌وز لة‌طة‌لَ جيهاندا تاضة‌ند سالَ بوو شالَ سثي ئارامي ليَ برِا بوو مرؤظاية‌تي ليَ دة‌بيَ بة‌ ديَويَكي رِة‌ش تا جيهان لة‌لاي ئة‌و دة‌بيَتة‌ طؤماويَكي خويَناوي ثيس وثاك نابيَتة‌وة‌ تا لة‌طؤرِ ديَتة‌ دة‌رة‌وة‌ وتف دة‌كاتة‌ جيهان و بيَدة‌نط دة‌بيَ ئينجا كة‌لة‌ذيانيشدا دة‌ذيا بؤ دنياي ديكة‌ دة‌ذيا وهة‌ميشة‌ لة‌خة‌لَوة‌تدا دة‌بيَت وة‌ك لة‌ طة‌ليَك شويني ثة‌رة‌طرافي ئة‌م رؤمانة‌ ئاماذة‌ي ثيَكراوة‌ بة‌تايبة‌تيش وة‌ك لة‌ لاثةرِة‌(74) دا لة ‌ئة‌شكة‌وتدا خة‌لَوة‌ت نشينة‌ بيَ نوستن و(27)سالآن لة‌و طة‌شتة‌دا دة‌بيَت ...بة‌لآم شالَ سة‌وز ياني ضي و رؤماننوس مة‌بة‌ستي ضيية‌ ئة‌وة‌شيان وة‌ك لة‌لاثةرِة‌(79)دا لة‌ ليَكدانة‌وة‌كانيدا بة‌مجؤرة‌ي دة‌خويَنينة‌وة‌ شالَ سة‌وز =كفن ثؤش=خواثة‌رستي كة‌بة‌لاي روماننوسة‌وة‌ ماناي شالَ سة‌وزيية‌كة‌ي بة‌ خواثة‌رستي ليَكدراوة‌تة‌وة‌ وة‌ك دة‌شبينين شالَ سثي بة‌ ثياويَكي نوراني و فريشتة‌ي حيساب دة‌كات و ئة‌طة‌رضي مردووش بوو، كة‌ضي ئالآي مردني لة‌سة‌ر نة‌دة‌بيني هة‌تا لة‌سيَ سالَي طؤرِستانيشدا فيَري هونة‌ري مردن نة‌بوو بوو هة‌تا شالَ سثي لة‌طة‌لَ طرد بونة‌وة‌ي تيشكي خؤردا بة‌ خدري زيندة‌ي دة‌ضويَنيَ...بة‌لاي كة‌ساية‌تي ئة‌م رؤمانة‌وة‌ كة‌ شالَ سة‌وزة‌ ذيان و مردن وخة‌و و خة‌يالَ تيَكة‌لَي ية‌كترين وليَكتردانابرِيَن و بة‌م‌جؤرة‌ي دة‌خويَنينة‌وة‌ :-

زيندووبونة‌وة‌ - مردن – مة‌رط و ذيان – هة‌يكة‌لي زيندووي شالَ سة‌وز ئينجا مردن فة‌لسة‌فة‌كة‌ي لة‌سوورِي ئة‌م بة‌ردة‌واميية‌داية‌ كة‌لة‌ بيَشكة‌وة‌ دة‌طاتة‌ طؤرِو هيض مرؤظيَكيش لة‌م بازنة‌ية دة‌ربازي نابيَتة‌وة‌ دة‌لَيَ:

(تيشكي مة‌رطاوي ضاوة‌كانيت دة‌طرتة‌وة‌ لة‌طؤرِة‌وة‌ بؤ بيَشكة‌و لة‌وة‌وة‌ بؤمردن لة‌نيطايدا دة‌ثرينطاية‌وة‌ لة‌م ساتة‌شدا جة‌ستة‌ي لة‌بة‌ردة‌ميدا كة‌وتبوو مؤسيقاي مة‌رطي ناوة‌ختة‌ي لة‌طؤرِستانة‌كة‌وة‌ ليَدة‌درا ئة‌ويش بيَدة‌نط وخامؤش وكث لة‌شيَي تاريك وتة‌م ومذة‌ ناديارة‌كاني سة‌رتة‌رمة‌كة‌ية‌وة‌ هة‌ناسة‌ي مردن دة‌بينرا و تؤوي راست بوونة‌وة‌ي طة‌شكة‌ي دة‌كرد ...تا د ل88.

شالَ سثي طياني دة‌ضيَتة‌ ناوطياني شالَ سة‌وزة‌وة‌ ودوو شة‌و و رِؤذ لة‌ناو طؤرِة‌كة‌يدا دة‌ميَنيَتة‌وة‌ ئينجا لة‌كؤتايي رؤمانة‌كة‌دا دان بة‌وة‌دا دة‌نيَت كة‌ شالَ سة‌وز =خة‌ليفة‌=ثياوي نوراني و فريشتة‌كة‌ مردووة‌و شتيَكي حة‌تميية‌و دة‌بيَت هة‌موو مرؤظيك بيطاتيَ ئة‌طة‌رضي لة‌سة‌رة‌تادا لة‌و برِوايةدا‌ نة‌بوو كة‌مردووة‌ ، بة‌لآم كةرِؤمانة‌كة‌ دة‌طاتة‌ كؤتايي كة‌ساية‌تيةكةي‌شي برِوا بة‌مردن ديَنيَ ئة‌و كاتة‌ي كة‌دان بة‌مردني شالَ سة‌وز دة‌نيَ و بيست و ضوار جار دة‌لة‌رزيَ و خؤي ليَدة‌بيَت بة‌ بيست وضوار ثارضة‌ي طة‌ردوون و كة‌سيَتي جيهان و خة‌وني بة‌هة‌موويانة‌وة‌ دة‌بينيَ ولة‌طة‌لَ دة‌نطة‌ خنكاوة‌كة‌ي سروشتدا مؤسيقاي مة‌رطي ناوة‌ختة‌ي شالَ سة‌وزيان دة‌ذة‌ند.

ئة‌م رؤمانة‌ دة‌كريَت لة‌ضة‌ندين دة‌لاقة‌ي ديكة‌وة‌ باسي ليَوة‌ بكريَت و تيَي برِوانريَ ، وة‌ليَ ئيَمة‌ مة‌بة‌ستمان بة‌ديارخستني فة‌لسة‌فة‌ي مردنة‌ لة‌م رؤمانة‌دا كة‌نووسة‌ر ويستوية‌تي لة‌م رؤمانة‌ي دا بة‌رجة‌ستة‌ي بكات بة‌مة‌ش ض وة‌ك تة‌كنيك ض وة‌ك فة‌لسة‌فة‌ي نوسة‌ر خؤي لة‌بابة‌تيَكي نويَ داوة‌ لة‌ نوسيني روماني كورديدا.

لة ذمارة/146 ي طوَظاري كاروان دا بلآوبوَتةوة.

هيوادارم بة دلتان بيت برايان و خوشكان

SiC oV EvRyThIn
, Tue, 06 Oct 2009 15:51:50 +0200
ds xosh
wewewe

احلام دنخا
, Thu, 08 Oct 2009 01:23:20 +0200
ds xosh


wewewe


سوباس:004: كاكي بةريز بو هاتنت بو ناو بابةتةكةم

Waleed_xx9
, Fri, 09 Oct 2009 18:04:31 +0200
زور سباس بو ئم بابه ته جوانه ...

:)

Waleed_xx9
, Fri, 09 Oct 2009 18:06:53 +0200
رجاءاً ,, الي ميعرف يقره .. او ميفتهم ... !!!

خل ليشمر , ويعلق ... !!

P E R D I T I O N 666
, Fri, 16 Oct 2009 15:28:11 +0200
zur supas xushkm